Pedagogische aanpak

Vreedzame school

Onze pedagogische aanpak is gebaseerd op het gedachtengoed van de Vreedzame School. PWA Randenbroek is een Vreedzame School, waar de klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap. Een school waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. Er is een leerlingenraad. De kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: we staan open voor verschillen tussen mensen en kunnen die overbruggen, we kunnen conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.
We willen dat onze leerlingen zelfstandige mensen worden die eigen keuzes kunnen maken en zelfstandig problemen kunnen oplossen. In de onderbouw leren kinderen duidelijk te maken en uit te spreken wat zij niet leuk vinden, hun gevoel hierbij te benoemen en in oplossingen te denken. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van mediatoren. Zij hebben geleerd te bemiddelen bij conflicten. Als kinderen niet meer zelfstandig uit hun problemen (conflicten) komen, kunnen zij bij de mediatoren terecht. Als kinderen er ook met de mediatoren niet uitkomen, helpt de leerkracht hen verder.